Vad är förtätning och hur kan vi förtäta hållbart?

I takt med en växande befolkning ökar behovet av nya bostäder i Sveriges storstadsregioner. Genom förtätning kan vi nyttja befintlig infrastruktur och skapa fler bostäder där de faktiskt behövs, utan att ta ny mark i anspråk. 

Ökande efterfrågan på bostäder i storstadsregionerna

Inom tio år beräknas Sverige nå 11 miljoner invånare¹.  Under flera år har vi haft ett underskott av bostadsbyggande vilket orsakat bostadsbrist på flera håll i landet. Även om vi närmar oss nivåerna som behövs för att hantera den förväntade befolkningsökningen, krävs en fortsatt vara hög byggtakt.  Sverige beräknas behöva bygga 63 400 nya bostäder årligen fram till 2030, varav nästan tre fjärdedelar av behovet finns i de tre storstadsregionerna ².

Vad betyder förtätning?

Förtätning handlar i grund och botten om att bygga täta städer i stället för utspridda. Förtätning anses vara en  metod för att mer effektivt utnyttja potentialen av markytan inom redan bebyggda områden. Det finns nämligen många tomma eller dåligt utnyttjade ytor i våra städer som kan omvandlas till fina bostäder.

Förtätning kan ske på flera sätt. Ett sätt är att bygga nya flerbostadshus på ytor inom befintlig bebyggelse, såsom på en gammal parkeringsplats i stan eller en outnyttjad tomt i ett villaområde. Redan befinliga byggnader kan också utvecklas genom att konvertera lokaler eller vindsplan till lägenheter.  Dessutom kan vi bygga på höjden! Genom en påbyggnation av en eller flera våningar på existerande hus kan många nya bostäder skapas.

Fördelar med förtätning

Det finns många anledningar till varför vi bör bygga tätare  städer. Genom att utveckla befintliga fastigheter med nya bostäder kan bostadsbristen minskas och bostäder tillföras där de faktiskt behövs. På så sätt kan vi också nyttja den redan existerande infrastruktur som finns i våra städer.

Om vi dessutom utgår från befintliga bostadsbestånd behövs ingen ny markyta tas i anspråk och vi kan spara in på byggmaterial då husets grund redan är på plats. På så sätt kan bostäder tillföras utan att göra ett stort ekologiskt fotavtryck.

I en tät stad där boende, jobb och aktiviteter är närliggande ökar möjligheterna för invånarna att ta sig runt via gång, cykel och kollektivtrafik. Transportsträckor blir kortare och bilberoendet minskar.

En tät, grön stad

En hållbar stad är tät, men även grön. En utmaning som kommer med ökad förtätning är bevarandet av gröna och sociala ytor. Istället för att bygga bort stadsparker och andra gröna ytor bör vi ta tillvara på de byggnader som redan finns och optimera de genom att bygga på höjden. Har er fastighet outnyttjade ytor?  Låt oss på Densify utreda möjligheterna att skapa nya bostäder i er fastighet.  Tillsammans kan vi minska bostadsbristen och skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva.

Spårvagn i Göteborg
Genom att bygga på höjden kan vi tillföra nya bostäder i centrum och samtidigt bibehålla stadens gröna ytor och nyttja befintlig infrastruktur

Noter

1. SCB
2. Boverket

Dela