Projektutveckling

Vi ökar värdet på din fastighet

Vi arbetar med förtätning av befintliga fastigheter och områden. Vid varje projekt utgår vi från platsens förutsättningar och behov för att hitta den bästa lösningen och maximera värdeskapandet. Med vår kompetens in-house och ett nätverk av kunniga samarbetspartners kan vi driva alla faser i projektet – från första idé till färdigställande. Det ger oss fördelen med ett helhetstänk redan från start och korta beslutsvägar, vilket resulterar i effektiva och smidiga processer.

Vår huvudsakliga verksamhet är att utveckla ytor eller mark vi förvärvar. Utöver att driva projekt i egen regi, kan vi bistå med vår expertis och ta ditt projekt från start till mål.V i har expertkunskap inom områden som fastighets- och marknadsanalys, arkitektur, BIM, byggteknik, fastighetsreglering, tredimensionell fastighetsbildning, inredningskoncept, upplåtelseform och projektfinansiering.

Äger du en tomt eller ett fastighetsbestånd med utvecklingspotential, men saknar rätt kompetens eller finansiella muskler för att driva projektet framåt? Kontakta oss.

Befintliga flerbostadshus

Många av dagens äldre fastighetsbestånd är i dåligt skick och är i behov av kostsamma upprustningar och moderinseringar för att höja boendestandarden och sänka driftskostnaderna. Däremot saknas ofta ekonomiska medel och incitament att rusta upp, då nuvarande bostäder inte täcker kostnaderna. Detta är en stor utmaning för fastighetsägare.

 

Vi erbjuder en lösning på problematiken och ser stor utvecklingspotential i det befintliga beståndet. Vi hjälper fastighetsägare att analysera potentialen, optimera ytor, rusta upp, framtidssäkra och öka värdet på sina fastigheter. Genom omvandling av outnyttjade ytor till bostäder och påbyggnation skapas ökade intäktsmöjligheter för fastighetsägare, ett bättre klimatskal och fler bostäder i centrala områden.

Tomter

Vi är experter på att utveckla tomma eller dåligt nyttjade ytor inom bebyggda områden och ser potentialen i varje plats unika förutsättningar. Vi tar projekt från idé till färdigställande genom gedigen kunskap och effektiva processer i alla led.

 

Genom att förtäta befintliga bostadsområden med nya flerbostadshus bidrar vi till ett varierat utbud av boendeformer med mindre och lättskötta bostäder. Det skapar förutsättningar för fler människor att bo där de önskar, under livets alla faser. Vi tillgodoser behovet av fler bostäder i centrala områden inom befintlig infrastruktur, utan att exploatera helt nya markområden