HÅLLBARHET

"Genom förtätning skapar vi ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva"

Hållbarhet

Bygg- och fastighetsbranschen har en stor negativ miljöpåverkan och står idag för 21 procent av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp. Som en aktör i branschen har vi därmed ett ansvar att göra det vi kan för att minska vår negativa miljöpåverkan, samtidigt som vi också har en möjlighet att ta en aktiv roll för att bidra till omställningen mot en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch.

 

En stor utmaning är att tillgodose behovet av fler bostäder i centrala områden, utan att bygga bort värdefulla grönområden och orsaka stor negativ miljöpåverkan. Som ett sätt att möta denna utmaning arbetar vi med förtätningsprojekt, vilket innebär att vi utvecklar befintliga flerbostadshus för att bygga nya bostäder på höjden och på ett effektivt sätt nyttjar mark inom redan bebydda områden. Vi ser hållbarhet som en integrerad del i vår affärsidé, där vi strävar efter att skapa värde för fastighetsägare, samhälle och miljö samtidigt.

 

För att driva på omställningen till ett mer hållbart bostadsbyggande arbetar vi ständigt med att söka innovativa lösningar, förbättra våra processer och samarbeta med andra aktörer i branschen. 

Prefabricering i fabrik

I de projekt där det är möjligt, använder vi oss av prefabricerade volymelement i trä som byggs i fabrik. Genom prefabricering kan vi förkorta byggtiden, minimera materialspill och bygga i en mer kontrollerad och säker miljö. 

Ett lägre klimatavtryck

Vi kan reducera klimatavtrycket i våra projekt genom våra materialval och produktion. Vid prefabricering av flerbostadshus i trä och reglad trästomme reducerar vi klimatavtrycket med 25 % per m2 BOA, jämfört med ett klassiskt byggprojekt med platsgjuten betong och bärande yttervägg i betong. Om vi dessutom utgår från befintlig grund och bygger nya bostäder ovanpå ett befintligt flerbostadshus, reduceras klimatavtrycket per m2 BOA med 45 %. Jämför vi i stället med ett klassiskt nybyggprojekt där även nya väger behöver anläggas, kan en påbyggnation i trä ovanpå ett befintligt flerbostadshus reducera koldioxidutsläppen per m2 BOA med så mycket som 54 %.

Takomläggning bostadsrättsförening

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s medlemsländer antog år 2015 de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska uppnås till år 2030. För att nå målen krävs gemensamma krafttag, där näringslivet spelar en central roll i arbetet. Vi på Densify vill vara med och bidra till målen och har identifierat fem mål där vi ser störst påverkan genom vår verksamhet. Nedan kan du läsa exempel på hur vi konkret bidrar till de olika målen.

SDG 7: Hållbar energi för alla

Delmål:

  • 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Vårt bidrag: Vi förbättrar energibalansen i befintliga fastighetsbestånd när vi bygger vindslägenheter eller genomför en våningspåbyggnad. Detta genom att förbättra takisoleringen eller lägga ett helt nytt tak, vilket skapar ett mer effektivt klimatskal och i  sin tur leder till minskade energiförluster.

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål:

  • 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering
  • 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Vårt bidrag: Genom att använda digitala verktyg och bygga prefabricerat i fabrik kan vi effektivisera vår projektering och produktion.

Vid utveckling av nya bostäder i befintliga flerbostadshus bidrar vi till att optimera fastighetens ytor och skapar nya intäktsmöjligheter för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Dessutom kan vi samordna andra underhållsåtgärder på huset vilket både är resurseffektivt och förlänger livslängden på huset.

SDG 11: Hållbara städer och samhällen  

Delmål:

  • 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
  • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
  • 11.6 Minska städers miljöpåverkan

Vårt bidrag:

Vi bidrar till en förtätad och mer hållbar stad genom att tillföra bostäder inom befintlig bebyggelse, vilket öppnar upp möjligheter för hållbara transportsätt.

 

Genom att bygga nya bostäder ovanpå befintliga hus nyttjas befintlig grundkonstruktion och markisolering. På så sätt besparar vi samhället växthusgasutsläpp och minskar risk för luftförorening och buller då maskiner och fordon inte behövs för markarbeten. Vi möjliggör nyttjandet av befintlig infrastruktur och undviker uppförandet av nya vägar och nya ledningsdragningar, som ofta krävs i klassiska nyproduktionsprojekt. Då ny mark inte heller behöver tas i anspråk, kan vi bevara värdefulla grönområden i staden.

 

Vi bidrar även med varierande boendeformer, vilket skapar förutsättningar för att fler människor kan bo kvar i sitt närområde under livets alla faser. De vindslägenheter vi bygger är oftast i mindre storlek, vilket lockar yngre som har svårt att komma in i bostadsmarknaden.

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion

Delmål:

  • 12.2 Hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser
  • 12.5 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
 

Vårt bidrag:

Genom att bygga nya bostäder i befintliga flerbostadshus, bidrar vi till upprustning av det befintliga bostadsbeståndet, vilket energieffektiviserar och förlänger byggnadernas livslängd. Vi besparar dessutom naturresurser i form av byggmaterial, energi etc. då vi bygger ovanpå befintlig grund.

 

Vi effektiviserar byggnationen och minimerar materialspill genom prefabricering av färdiga volymelement i fabrik.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy styr oss i våra handlingar och . 

 

Läs vår miljöpolicy här: