Från outnyttjad yta till nya bostäder

Äger du en outnyttjad eller bebyggd tomt med utvecklingspotential? Låt oss tillsammans titta på möjligheterna att optimera ytan och skapa nya, högkvalitativa bostäder.

Innovativ process med högkavlitativ slutprodukt

Densify har lång erfarenhet inom fastighetsutveckling och är specialiserade på att utveckla och optimera befintliga tomter. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att hitta de mest värdeskapande lösningarna utifrån varje fastighets specifika förutsättningar.

 

Vårt innovativa arbetssätt möjliggör smidiga och effektiva projekt med högsta möjliga vinst för alla parter. Vi använder prefabricerade volymelement i fabrik för att minimera spill och förkorta byggtiden. Genom att använda detta arbetssätt kan vi skapa högkvalitativa slutprodukter på kort tid. Klicka här för att läsa mer om våra referensprojekt gällande  utveckling av tomter

Förtätning bidrar till levande närområden och varierande bostadstyper

Vår växande befolkning i städerna ställer krav på ökad bostadsproduktion. Genom att bygga fler bostäder inom befintliga bostadsområden kan vi minska bostadsbristen och skapa en tätare och mer hållbar stad.  Förtätning möjliggör användningen av befintlig infrastruktur, vilket minskar behovet av nya investeringar och därmed även den totala miljöbelastningen. Vi undviker också att exploatera ny mark på avlägsna platser och därmed att sprida ut staden, vilket i sin tur skapar ett mer levande närområde och minskar bilberoendet. 

Dessutom kan förtätning möjliggöra skapandet av varierande bostadstyper i befintliga bostadsområden. Genom att förtäta villaområden med flerbostadshus kan vi skapa förutsättningar för att fler människor kan bo i områdena de önskar, under livets alla faser. På så sätt bidrar förtätning inte bara till en hållbar framtid, utan också till en ökad livskvalitet för invånarna i våra städer.